معاونت طرح و توسعه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 سمیه پورکولغانی کارشناس مسئول کارشناسی 076-33711057
2 اسماعیل گل جبینی کارشناس کارشناسی ارشد 076-33711057
3 آرش عبدلی کارشناس کارشناسی ارشد 076-33711057
4 فرزانه پودات کارشناس کارشناسی 076-33711057