معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

سرپرست امور اداری و پشتیبانی

یوسف احمدی
تحصیلات: دکتری
ایمیل:
تماس: ثابت: 07633711029 - داخلی: 344
سوابق اجرایی

- کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی
- دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه
- دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه
- دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی
- مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
- مشاور مدیر کل امور روستایی استانداری هرمزگان

شرح وظایف

- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای اداری در سطح دانشگاه.
- اجرای سیاستها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.
- برنامه ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی.
- انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
- نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
- تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور.
- همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه.
- نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیرهیأت علمی).
- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
- همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تأسیسات.