معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

مدیر امور مالی

جمال الدین راسخی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل:
تماس: 07633711028
سوابق اجرایی

مدیر امور مالی از سال 1385

شرح وظایف