معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهدی پورعبداله سرپرست برنامه و بودجه و تحول اداری 07633711031