معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

از آنجا که گروه تشکیلات و تحول اداری با تنوع نسبتاً زیادی روبرو است، لذا رئوس فعالیتها و وظایف این گروه به تفکیک تشکیلات، آموزش کارکنان، آمار و اطلاعات، تحول اداری و بهره وری آورده شده است.

 

 • تشکیلات 
  • بررسی و پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و پستهای سازمانی دانشگاه
  • بررسی فرمهای تاییدیه ادامه تحصیل کارکنان غیر هیات علمی به منظور تطبیق رشته شغلی با رشته تحصیلی مورد تقاضا مطابق با تبصره 2 ماده 49 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی
  • انجام بررسی های لازم به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی دانشگاه
  • تبیین و تعیین شرح وظایف پستهای سازمانی
  • بررسی بخشنامه ها، دستورالعملها و ایین نامه های جدید جهت اجرایی نمودن در صورت صلاحدید مدیران ارشد

 

 • آموزش کارکنان
  • تهیه و تنظیم دوره های آموزشی پیشنهادی کارکنان غیر هیات علمی، هیات علمی و مدیران مربوط به نیمه دوم سال 1394
  • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان، اعضای هیات علمی و مدیران
  • نظارت بر کلیه دوره های آموزشی برگزار شده در دانشگاه
  • تهیه و تنظیم شناسنامه های آموزشی کارکنان
  • نیاز سنجی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی بر اساس رشته های شغلی
  • بررسی و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی از نظر انطباق با پست سازمانی

 

 • آمار و اطلاعات
  • همکاری مستمر با موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جهت ارسال و تایید آمار ثبتی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی
  • بررسی نرم افزار آموزشی گلستان بصورت مستمر و اعلام اشکالات گزارشگیری و کمبودهای آماری این سامانه به مدیر سیستم جهت اصلاح
  • تهیه و تنظیم گزارشات، جداول و شاخصهای آماری مورد نیاز واحدهای درونی و بیرونی دانشگاه
  • پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه جداول و نمودارهای آماری و انعکاس آنها

 

 • تحول اداری و بهره وری
  • هدایت، همکاری و نظارت بر تهیه و تدوین برنامه راهبردی دانشگاه و تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته های برگزار شده در این خصوص
  • برنامه ریزی در خصوص احصاء و اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام کار
  • تلاش و پیگیری در جهت ارائه راهکارهای منجر به کاهش هزینه و افزایش بهره وری
  • مطالعه و بررسی در خصوص اجرای دستورالعملهای نوین مدیریتی از قبیل 5S , IMS,...
  • انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار، سیستمها و روشهای مورد استفاده در دانشگاه
3   2
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 2885