معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 سمیرا پورکولغانی سرپرست اداره کارگزینی و رفاه لیسانس اقتصاد و بازرگانی 33711047 -رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول ا...
2 مسعود بختیاری قلعه قاضی کارشناس مسئول اعضاء غیر هیات علمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 33711047
3 زهرا کهنوزادی روشن کارشناس مسئول اعضاء هیات علمی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 33711047
4 مهران برخورداری احمدی کارشناس بیمه کارشناسی مدیریت امور فرهنگی 266 - 33711047
5 کریم سرخ دار بایگان دیپلم کامپیوتر 266 - 33711047
6 هدی صالحی کارشناس
7 ویدا نجم الدینی کارشناس