معاونت طرح و توسعه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 سید علی دانش نیا رئیس گروه تشکیلات و تحول اداری کارشناسی ارشد 076-33711031 Daneshnia@hormozgan.ac.ir
2 مهناز جمری کارشناس مسئول گروه تشکیلات و تحول اداری کارشناسی ارشد 076-33711031