معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 گیتا راشدی رئیس دبیرخانه مرکزی دیپلم تجربی 321 - 33711072 الف- امور دفتری -ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های...
2 مریم سرخ دار متصدی امور دبیرخانه ای دیپلم کامپیوتر 321 - 33711072 الف- امور دفتری -ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های...