معاونت طرح و توسعه
 
EnAr

مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

علیرضا نصیری
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق
ایمیل: nasiri@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633711071
سوابق اجراییشرح وظایف

-تهيه نقشه هاي پروژه هاي دانشگاه اعم از نقشه هاي تيپ و خاص
- نظارت محلي و نظارت عاليه كليه پروژه هاي عمرانی دانشگاه
- برآورد هزينه پروژه ها قبل از شروع
- تشكيل جلسات مناقصه و دعوت از پيمانكاران رتبه بندي شده
- تهيه پيش نويس قرارداد پروژه هاي عمراني
- رسيدگي به صورت وضعيت ،تعديل و مابه التفاوت پروژه هاي دانشگاه
- نظارت، بررسي وتاييد اسناد پروژه هاي اماني
- تهيه نقشه و نظارت بر پروژه هاي خیرساز و انجام راهنمايي و همكاري لازم
- برنامه ریزی، پيگيري و نظارت براجراي پروژه هاي تعميراتي
-كارشناسي و اظهار نظر در كليه امور فني دانشگاه اعم از ساختماني و تاسيساتي