معاونت طرح و توسعه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فائقه خشنود مسئول دفتر معاونت طرح و توسعه کارشناسی ثابت: 076-33711078 داخلی 348