معاونت طرح و توسعه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهدی زارعی کارشناس رسیدگی به اسناد کارشناسی ارشد 076-33711028
2 معصومه طبسی کارشناس اعتبارات و تعهدات کارشناسی 076-33711028
3 محمد باقرزاده کارشناس دریافت و پرداخت کارشناسی 076-33711028
4 معصومه پاسلارزاده رئیس اداره دریافت و پرداخت 076-33711028