معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فرزاد بازیار مدیر امور عمومی و نقلیه کارشناس مدیریت بازرگانی 212- 33711060 -ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحوی...